header bcvirtus takenprotocol

 

Takenprotocol

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK - BASKETBALVERENIGING VIRTUS

Artikel 1.
In het geval dat leden zich misdragen of zich niet aan de regels houden, die in de vereniging zijn gesteld in de statuten, het huishoudelijk reglement of in dit reglement, kan het Bestuur straffen opleggen die kunnen bestaan uit schorsingen en royementen. Ook een door het Bestuur aangewezen persoon kan worden bevoegd om straffen op te leggen.

Artikel 2. Schorsing in het geval van taakverzuim.
Zo spoedig mogelijk na vaststelling van de wedstrijden aan het begin van een nieuwe wedstrijdperiode (september en januari) zal het takenschema opgesteld worden en vervolgens gepubliceerd op de homepage van de vereniging (www.bcvirtus.nl).
Tevens ontvangen de ingedeelde leden één week voor de datum waarop de taak vervuld dient te worden een e-mail met daarin nogmaals vermelding van de taak, dag, tijd en team waarbij de taak verricht dient te worden. Leden zijn verplicht om bij wijziging van hun mailadres dit te melden bij de taken@bcvirtus.nl. Het niet bekend zijn van een correct mailadres is geen geldige reden om een opgelegde taak niet uit te voeren.
Leden die hun taken verzuimen worden gewaarschuwd of geschorst volgens de hierna vermelde regels.

Artikel 3. Verzuim Straf/Kaarten.

  • 1x Taakverzuim (Groene kaart, Waarschuwing.)
  • 2x Taakverzuim (Gele kaart, 1e komende thuiswedstrijd + bij eigen team taak uitvoeren.)
  • 3x Taakverzuim (Rode kaart, Schorsing 1e en 2e komende thuiswedstrijd + bij eigen team taak uitvoeren.)
  • 4x Taakverzuim (Zwarte kaart, Schorsing van 1 jaar om deel te nemen aan wedstrijden middels aangetekend schrijven.)

Een ontvangen kaart blijft één jaar geldig.
Voorbeeld: Een ontvangen gele kaart op 15 oktober 2021 vervalt weer op 15 oktober 2022.

Artikel 4. Vervanging van een toegewezen taak.
Als een lid een taak niet kan uitvoeren, dient hij/zij zelf voor een vervanger te zorgen. Heeft het lid een vervanger gevonden dan meldt hij/zij dit bij de aangestelde Zaalwacht 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd, de verantwoording van de taak wordt door de vervanger overgenomen.
Indien het lid de vervanging niet meldt, zoals hiervoor is aangegeven, blijft de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de taak liggen bij het lid die de taak in eerste instantie heeft toegewezen gekregen.
Het niet melden van een vervanging kan, wat de strafmaat betreft, door de aangestelde Zaalwacht gelijkgesteld worden aan het niet uitvoeren van een taak. Deze regel is niet van toepassing als de taak niet uitgevoerd kan worden in verband met basketbal verplichtingen (bijv. een eigen wedstrijd). Dit dient dan wel zo spoedig mogelijk bij de aangestelde Zaalwacht te worden gemeld.

Artikel 5.
Indien er zich situaties voordoen die niet in dit reglement zijn voorzien, beslist het Bestuur.

TAKEN PROTOCOL

  • 15 minuten voor de aanvang van je taak dien je aanwezig te zijn, en te melden bij de zaalwacht.
  • De regels gelden voor iedereen.

(Kilk HIER  om PDF versie te openen/downloaden)

bcvirtus nieuws